Informácie o spracovaní osobných údajov
Na základe nariadenia EU 2016/679 (ďalej len GDPR) vám oznamujeme, že v súvislosti s marketingovými aktivitami a predajom nášho tovaru vykonávame spracovanie vašich osobných údajov.

Jedná sa o kontaktné informácie o zákazníkoch a osobách, s ktorými komunikujeme rôznymi spôsobmi – e-mailom, tlačenou korešpondenciou, telefonicky i osobne.

Jedná sa o údaje, ktoré potrebujeme pre marketingové účely, zaistenie dopravy a plnenie zmlúv alebo objednávok a následnú fakturáciu, vrátane prípadného riešenia reklamácií. Taktiež pracujeme s kontaktnými informáciami osôb, ktoré potrebujeme v oprávnenom záujme pre organizačné zabezpečenie dodávok.

Fakturačné údaje musíme ponechávať v evidencii z právnej povinnosti podľa zákona o DPH po dobu 10 rokov.

Kontaktné údaje z titulu oprávneného záujmu v súlade so zákonom používame aj na posielanie e-mailových ponúk, pozvánok, tlačených a ďalších propagačných materiálov. Možnosť odmietnuť toto zasielanie je súčasťou každej správy. Máte právo na ich výpis, opravu, vymazanie, obmedzené spracovanie, podanie námietky, odvolanie súhlasu a podanie sťažnosti.

Správcom osobných údajov je WorldOffice, s.r.o., Švabinského 21, 851 01  Bratislava. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: Bc Michal Hamaš, e-mail: info@wgo.sk