1. Úvodné ustanovenia

1.1. WorldOffice, s.r.o., Švabinského 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46267191 vo vzťahu k svojim zákazníkom vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou WorldOffice, s.r.o. a tretími osobami, ako jej klientmi, týkajúce sa poskytovania služieb spoločnosťou WorldOffice, s.r.o. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou  zmluvného vzťahu medzi WorldOffice, s.r.o. a klientom a sú zverejnené v elektronickej forme na internetovej stránke www.rolsed.sk/obchodne-podmienky.html.

1.2. VOP sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov právneho záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon, medzinárodné zmluvy, dohody a zvyklosti.

 

2. Definícia základných pojmov

2.1. Tieto VOP rozlišujú nasledovné základné pojmy:

- "Predávajúci" - je osoba, ktorá prostredníctvom svojho internetového obchodu, ďalej len "eshopu", ponúka na predaj tovar alebo služby tretej osobe, ďalej len "Kupujúci", a tento predaj sa realizuje prostredníctvom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

- "Kupujúci" - je každý návštevník eshopu, ktorý prostredníctvom eshopu vytvoril objednávku.

- "Zmluvné strany" - je spoločné pomenovanie Predávajúceho a Kupujúceho.

- "Eshop"- je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

- "Tovar alebo služba"- sú všetky produkty zverejnené na stránkach eshopu.

- "Objednávka"- vzniká potvrdením procesu objednávania v eshope výberom  tovarov alebo služieb Kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

2.2. Tieto VOP upravujú priebeh obchodu, ktorý prebieha medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý začína v okamihu odoslania záväznej Objednávky, zaplatenia a končí okamihom prevzatia tovaru.

2.3. Odoslaním záväznej objednávky vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ďalej len "Zmluvné strany", záväzkovo-právny vzťah, ktorý sa spravuje platným právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Z.č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka, Z.č. 513/1991 Zb. a  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z.č. 102/2014 Zb.

 

3. Spôsob predaja tovaru

3.1. Kupujúci si vyberie tovar v eshope Predávajúceho.

3.2. Kupujúci v prípade záujmu o kúpu tovaru vyplní záväznú Objednávku, čiže objednávkový formulár, ktorý sa nachádza v eshope, a tým si tovar objedná. Objednávka môže prebehnúť aj prostredníctvom telefonickej objednávky alebo elektronickej objednávky cez e-mail objednavky@rolsed.sk bez nutnosti odoslania objednávky cez eshop. Kupujúci je povinný zanechať pracovníkom spoločnosti, ktorí objednávku prevezmú telefonicky alebo emailom, kontakt (meno, názov, telefonický kontakt, email, adresa doručenia) na seba aj spoločnosť, pre ktorú tovar objednáva.

3.3. Objednanie tovaru vzniká následne po potvrdení záväznej Objednávky Predávajúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v Objednávke a zvoliť si možnosti dopravy za objednaný tovar alebo služby. Pri objednávke mimo objednávacieho formulára sa záväzky plnia podľa dohovoru telefonicky alebo mailom.

3.4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so zaplatením plnej ceny objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa stáva pre Kupujúceho - spotrebiteľa záväznou.

3.5. Potvrdením Objednávky vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru pred prevzatím tovaru alebo počas prevzatia tovaru, v závislosti od zvoleného spôsobu platby za tovar, resp. kupujúci je povinný zaplatiť vystavenú faktúru do dátumu splatnosti uvedenom na faktúre.

3.7. Všetky ceny uvedené pri konkrétnom produkte sa môžu v závislosti od podmienok obchodu meniť. Záväzná cena pre Kupujúceho aj pre Predávajúceho je cena na faktúre, resp. na potvrdení objednávky.

3.8. Kupujúci pred ukončením objednávky môže objednávku stornovať, objednávku nemusí záväzne odoslať Predávajúcemu. Vzťah vzniká hneď po odoslaní objednávky, alebo pri telefonickej objednávke po ukončení hovoru.

3.9. V prípade odoslania objednávky a jej následného storna musí Kupujúci ihneď kontaktovať pracovníka spoločnosti e-mailom alebo telefonicky. V prípade odoslania platby prevodom a zrušenia objednávky budú peňažné prostriedky vrátené po pripísaní platby na účet. V prípade platby v hotovosti, budú prostriedky vrátené v hotovosti po vrátení tovaru spoločnosti. V prípade platby cez kartu na pobočke, budú prostriedky vrátené v predajni na tú istú kartu po vrátení tovaru osobne v predajni.

 

4. Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1. Kupujúci je povinný:

- prevziať objednaný tovar,

- zaplatiť za tovar dohodnutú sumu Predávajúcemu, buď pri objednaní tovaru, alebo počas samotného prevzatia tovaru v závislosti od dohodnutého spôsobu platby, resp. faktúrou (pri doručení tovaru kuriérom alebo poštou je nutné zaplatiť len spôsobom vopred pri objednaní),

- prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní,

- plne uznávať a odpovedať na elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu, pomocou emailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.

- informovať dodávateľa o poškodenom alebo chybnom tovare čo najskôr po dodaní ešte pred používaním tovaru, na čo sa vzťahuje reklamácia, viď. Reklamačný protokol (neplatí v prípade nesprávneho zaobchádzania alebo skladovania tovaru).

4.2. Predávajúci je povinný:

- dodať Kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

- spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky dokumenty prináležiace k tovaru,ako napríklad faktúru za tovar v kodifikovanej podobe slovenského jazyka a s právnymi náležitosťami,

- poskytnúť Kupujúcemu potrebnú súčinnosť pri výbere tovaru a pri samotnom nákupe tovaru a v prípade nespokojnosti Kupujúceho s tovarom vybaviť reklamáciu tovaru, pokiaľ je tovar, vzhľadom na tovar hygienicky balený, neotvorený a nepoužívaný.

4.3. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru v prípade neovplyvniteľných prekážok, ani za nedodanie tovaru doručovacou spoločnosťou. Tiež nezodpovedá za poškodenie zásielky zo strany doručovateľa.

 

5. Platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak nie je dohodnuté inak, prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, resp. faktúrou alebo po dohode inak. Pri doručení tovaru kuriérom alebo poštou je možnosť platenia vopred pri objednaní aj na dobierku. 

5.2. Pri prevzatí tovaru v predajni ROLSED sa za tovar platí v hotovosti alebo kartou.

5.3. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru, aj keď v čase dodávky tovaru je už cena vyššia alebo nižšia. Ceny tovaru sú rovnaké v predajni aj na eshope.

5.4. V prípade platby bezhotovostným bankovým prevodom bude objednávka expedovaná až po pripísaní prostriedkov na účet Predávajúceho.

 

6. Dodacie podmienky

6.1. Objednaný tovar bude odoslaný Kupujúcemu pomocou vlastného rozvážača tovaru,  prepravných spoločností alebo inak, upresní sa po objednaní. Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť osobne v predajni ROLSED (WorldOffice, s.r.o.), Kopčianska 90B, 851 01 Bratislava v časoch od 8:00 do 16:00 vo všetky pracovné dni.

6.2. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v najkratšej možnej dobe podľa skladových zásob, zvyčajne do 7 pracovných dní od vystavenia objednávky (v prípade nutnosti zaplatenia vopred až po zaplatení a pripísaní čiastky). O možnostiach dodávky sa môžete informovať telefonicky.

6.3. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí Predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

6.4. Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje prepravné náklady podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

6.5. Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Povinnosť Kupujúceho je vysporiadať si platobné záväzky.

 

7. Zrušenie objednávky zo strany Predávajúceho

7.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo vznikol problém v skladových zásobách a nedohodne sa s Kupujúcim na náhradnom plnení.

7.2. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

8. Právo Kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie Kupujúceho- spotrebiteľa

8.1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Tovar musí byť pri vrátení neotvorený, v pôvodnom balení, vzhľadom na hygienické balenie tovaru, ktorý je určený na styk s potravinami pri stravovaní a príprave jedál.

8.2. Spotrebiteľ je nás povinný, ak toto právo chce využiť, telefonicky oboznámiť s problémom a dohodnúť sa na ďalšom postupe s Predávajúcim.

Ak nebude povedané a dohodnuté inak, je nutné písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

Kupujúci vracia tovar na vlastné náklady sprostredkovane alebo osobne v predajni.

Na odstúpenie od zmluvy, prosím,využite tlačivá Odstúpenie od kúpnej zmluvyOdstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, ktoré je potrebné doručiť na uvedenú adresu.

8.3. Tovar zaslaný na dobierku za účelom plnenia odstúpenia od kúpnej zmluvy nebude Predávajúcim prebratý.

8.4. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu v zmysle ust. §9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar. To neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

8.5. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

8.6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovar a služby, ktorý sú vymedzené v §7 ods.6 písm. a) až 1) zákona č.102/2014 Z.z.

8.7. Vrátený tovar nesmie byť používaný ani nijak poškodený. Vrátený tovar musí byť kompletný vrátane pôvodného balenia.

8.8. Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak je produkt preukázateľne používaný alebo poškodený alebo obal tovaru je narušený, čím sa hygienické balenie ruší.

8.9. Peňažné prostriedky sa kupujúcemu vrátia podľa dohody.

 

9. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

9.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.

9.2. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

9.3. Reklamovaný tovar musí byť kompletný.

9.4. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu.

9.5. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

9.6. Kupujúci hradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu.

9.7. Kupujúci môže podať reklamáciu písomne odoslaním Reklamačného protokolu na adresu WorldOffice, s.r.o., Švabinského 21, 851 01 Bratislava alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu objednavky@rolsed.sk.

 

10.    Ochrana osobných údajov

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

10.2. Kupujúci, resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“), poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim, a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.rolsed.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

10.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti, resp. súhlasu dotknutej osoby, v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.rolsed.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.rolsed.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.rolsed.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

10.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu), a to na účely uvedené v predchádzajúcom odseku. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

10.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

10.7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

-   potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

-   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.

10.8. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči 

-   spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 

-   využívaniu mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 

-   poskytovaniu mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

10.11. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely informovania prepravcu tovaru o preberateľovi tovaru.

10. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho centra.

 

11. Zásady používania súborov cookies

11.1. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

11.2. Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

11.3. Viac informácií o spôsobe používania súborov cookies touto webovou stránkou sa môžete dočítať na Zásady používania cookies.

 

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na objednavky@rolsed.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

12.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

12.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Kupujúci berie na vedomie, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

13.2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal a oboznámil sa s ich obsahom.

 

V Bratislave dňa 1.10.2020